Up

Notater

ATV udarbejder notater, der i helt kort form (f.eks. 3-5 sider) og på et fagligt grundlag belyser et emne eller fremsætter ATV’s anbefalinger og position inden for emnet.

 

Notaterne udarbejdes som en del af Akademiets projekter og som opfølgning på konferencer, seminarer, temamøder mm. ATV’s notater er tilgængelige her på siden.

Læringspunkter fra USA's førende tech-klynger

Januar 2018

Notat fra en studietur organiseret af ATV’s Science & Engineering-projekt til to af USA’s stærkeste tech-regioner Boston og Bay Area i oktober 2017. Her netværkede en delegation på 24 nøglepersoner fra Danmarks tech-økosystem med over 70 højtstående personer fra 22 tech-virksomheder, start-ups, forskningsinstitutioner og investorer. Besøget er kogt ned til syv læringer om drivere for innovation og vækst i de succesfulde amerikanske tech-regioner. 

Science & Engineerings betydning for dansk økonomi

November 2017
Første delrapport fra ATV's Science & Engineering-projekt. Rapporten omfatter en kortlægning og analyse af Science & Engineering-virksomheders betydning for dansk økonomi, baseret på en analyse gennemført af DAMVAD Analytics for ATV.

Danmark som digital vækstregion

September 2017
Datalogi (Computer Science) er én af flere vækstdrivere, der kan bringe Danmark i front som Science & Engineering region i verdensklasse på det digitale område inspireret af regioner som Silicon Valley, Massachusetts, Cambridge, Sydkorea og Israel. ATV's Digitale Vismænd har udarbejdet et debatoplæg med anbefalinger til, hvordan Danmark kan blive en digital vækstregion.

Nye teknologier i landbruget

September 2017
Landbrug og miljøhensyn kommer ofte til på uproduktiv vis at stå som hinandens modsætninger og med modsatrettede interesser. I dette notat analyseres, hvordan interesserne kan forenes, og nye teknologier anvendes i landbruget.

ATV-indspil til STEM-strategi

Marts 2017
ATV's kommentarer og forslag til en national naturvidenskabstrategi.

Personlig sundhedsteknologi - en dansk styrkeposition?

November 2016
Notat fra ATV's arbejdsgruppe om personlig sundhedsteknologi. Notatet er sendt som indspil til regeringens vækstteam for Life Science.

Blockchain - en ny teknologi med potentiale

November 2016
Blockchain er blevet udråbt som en af tidens mest spændende teknologier. I dette notat giver ATV's Digitale Vismandsråd baggrund om teknologien og peger på nogle af de muligheder og udfordringer, den indebærer.

Teknologiudvikling som værdiskaber

December 2015
Opfølgende notat på projektet "Teknologiudvikling som værdiskaber". Notatet forholder sig til de tekniske anvendelsesmuligheder i partikelacceleratorer, cybersikkerhed samt piezoelektronik og peger på fem opmærksomhedspunkter, der kan bidrage til en mere værdiskabende teknologisk udvikling i Danmark.

Innovation in the Danish Maritime Industry - value creation between academia and industry

December 2015
Notat med observationer fra seminaret "Innovation in the Danish Maritime Industry" afholdt den 9. oktober 2015.

Positionspapir - naturfagslærere

Januar 2015
ATV's holdninger til, hvordan rekrutteringen af naturfagslærere til folkeskolen kan styrkes. Blandt anbefalinger er, at professionshøjskoler og universiteter skal arbejde sammen om at gøre læreruddannelsen inden for naturfagene bedre.

Tekniske facts om den fysiske placering af NETS' dataservere

Marts 2014
Notat fra ATV's Digitale Vismænd om betydningen af den fysiske placering af NETS' dataservere. Notatet analyserer, hvilken betydning det vil have for henholdsvis datasikkerheden og driftssikkerheden, hvis serverne placeres uden for Danmark.

Samfundspartnerskaber om innovation - sådan får vi SMV'erne med

November 2013
Notat med fælles anbefalinger fra GTS og ATV om involvering af små og mellemstore virksomheder i de kommende samfundspartnerskaber for innovation.

Sjældne jordarter

Oktober 2013
Notatet refererer kort oplæg på ATV temamødet om sjældne jordarter - myter og facts den 1. oktober 2013

Towards a Shared Mission

Juni 2013
Udarbejdet på baggrund af arbejdet i ATV | Helios om det værdiskabende universitet af udvalgets formand Carsten Orth Gaarn-Larsen og næstformand Jørgen Staunstrup. I artiklen analyseres værdistrømme og universiteternes rolle som værdiskabere i samfundet, og der argumenteres for, at lederskab er den afgørende faktor for at opnå en fælles forståelse af universiteternes nøglerolle i samfundet.

Høreteknologiske muligheder

Juni 2013
Notat udarbejdet på baggrund af et seminar om høreteknologiske muligheder i ATV's faggruppe Elektro- og IT. Seminaret fandt sted den 21. maj 2013 hos Widex A/S. Notatet indeholder ATV's observationer fra seminaret, tre anbefalinger til at styrke det høreteknologiske område samt resultater fra en kort spørgeskemaundersøgelse af deltagernes holdninger og anbefalinger.

Universiteternes ansvar for Danmarks fremtid

Maj 2013
Notat, der indeholder fælles observationer fra Danske Universiteter, Danmarks Forskningspolitiske Råd og Akademiet for de Tekniske Videnskaber fra konferencen "Universiteternes ansvar for Danmarks fremtid"

Referat fra symposiet Videnskabsjournalistik: Spareobjekt eller udviklingsmulighed

Februar 2013
Referatet er udarbejdet af foreningen Danske Videnskabsjournalister.

 

 
Powered by Phoca Download