Ti skridt på vejen til at blive en digital vækstregion

 
Tirsdag 26. september 2017

Side 02 Digital virksomhed robotarm

Digitalisering er en vigtig vækstdriver, der kan bidrage til at bringe Danmark i front som Science & Engineering region. Men Danmark skal til at komme i gear for at indtage en digital vinderposition. Sådan lyder nogle af anbefalingerne i et nyt debatoplæg om Danmark som digital vækstregion.

Skal vi udløse potentialet, så skal hele kæden fra forskning og højteknologisk innovation til uddannelse og til start-ups og vækstvirksomheder fungere bedre. Kompetenceudvikling er en helt særlig opgave, som vi i Danmark skal være bedre til at sikre i hele uddannelseskæden. Virksomhederne har brug for at ansætte medarbejdere, der er gearet til at udnytte og skabe digitale teknologier.

Debatoplægget er udarbejdet af ATV’s temagruppe for Digitalisering og ATV’s Digitale Vismænd, og det er sendt til politikere og embedsmænd på tværs af ressortområder. Regeringen har bebudet en digital vækststrategi, hvorfor oplægget skal betragtes som et bidrag med anbefalinger til, hvordan Danmark kan blive en digital vækstregion.

Vi skal uddanne datalogiske skabere

ATV anbefaler, at datalogi med vægt på skaberkompetencer og datalogisk tankegang skal på skemaet i grundskolen og indgå i andre fag. Tilsvarende bør datalogi med vægt på skaberkompetencer og datalogisk tankegang være obligatorisk i alle ungdomsuddannelser, ligesom datalogi bør indgå som fag i alle videregående uddannelser, inkl. samfundsvidenskab, jura og humaniora.

Flere eksperter vurderer nemlig, at halvdelen af de jobfunktioner, vi har i dag, kan være væk inden for ti år. Arbejdspladserne bliver afløst af digitale løsninger, men samtidig opstår der nye jobs som følge af, at nye teknologier og løsninger skal betjenes, indføres og vedligeholdes.

Samtidig er der et markant underskud af it-kandidater både i it-erhvervene, i det øvrige erhvervsliv og i samfundet i øvrigt, hvor digital transformation bremses af mangel på kvalificerede kandidater. Desuden mister virksomhederne muligheder for at skabe ny teknologi og innovation, hvis digitalisering ikke er en mere central del af fødekæden.

Styrket innovations- og investeringskultur
En anden problemstilling, der tages op i debatindlægget, er, at mange danske it-virksomheder de senere år er blevet opkøbt af udenlandske købere, inden de når at blive store. Desuden bremses væksten af virksomheder af mangel på risikovillig kapital og begrænsede innovationsmuligheder som følge af mangel på kvalificerede medarbejdere på dansk grund. Der er derfor også brug for at styrke vores innovations- og investeringskulturen.

ATV mener derfor, at Regeringen bør stimulere digital transformation ved at skabe lempeligere afskrivningsregler og ved at skabe en aktiekultur, der gør det attraktivt at investere i digital transformation.

Desuden kan innovation og samarbejde styrkes. Hvis der fx bliver skabt mere sammenhæng mellem de forskellige aktører i innovationsinfrastrukturen, der understøtter forskningsbaseret innovation, vil det også hjælpe til, at virksomheder kan blomstre. ATV foreslår derfor, at der oprettes innovationscentre, der kan igangsætte fælles forsknings- og innovationsprojekter mellem universiteter, GTS-institutter og virksomheder inden for it og digitalisering.

Læs hele notatet her