ATV foreslår et samlet Science-fag i udskolingen

 
Onsdag 05. april 2017

Som indspil til arbejdet med den Nationale Naturvidenskabsstrategi anbefaler ATV, at der i udskolingen etableres et nyt fag, Science, som integrerer fysik/kemi, biologi og geografi samt centrale elementer af IT.

Det har altid været en mærkesag for ATV, at de naturvidenskabelige og tekniske fag skal styrkes i uddannelsessystemet, og allerede i 2010 anbefalede ATV i en visionsrapport, at et nyt fag, Science, bør afløse naturfagene i udskolingen. Denne anbefaling har Akademiet nu indarbejdet i det udspil, som netop er sendt ind til arbejdet med den Nationale Naturfagsstrategi.

Erfaringerne fra internationale forsøg indikerer, at et integreret naturfagscurri­culum kan lede til et større læringsudbytte for eleverne. ATV foreslår derfor, at fagene fysik/kemi, biologi og geografi slås sammen til et nyt Science-fag med et omfang på ca. 500 timer. Det nye fag skal indeholde T’et og E’et i STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) samt anvendelsen af M’et. ATV mener ikke, at det er hverken realistisk eller hensigtsmæssigt at integrere matematik fuldt ud i et science-fag.

I dag er Engineering og teknologi en del af naturfagsundervisningen, når målet at frembringe et egent­ligt produkt eller at belyse naturvidenskabernes betydning for samfundsudviklingen. Det nye Science-fag skal forholde sig endnu mere til Engineering-processer og teknologi og belyse de processer, der fører til teknologisk innovation, og dermed understrege teknologiens brede samfunds­mæssige perspektiver.

ATV ser et Science-fag som en vigtig brik i bestræbelserne på at gøre Danmark til en af verdens førende Science & Engineering-regioner.

Digitalisering bør indtænkes
IT er også centralt for et science-fag, fordi programmering og brug af IT-systemer er nødvendige dele af moderne Engineering-processer og udviklingen af moderne naturvidenskabelige modeller. ”Computational thinking” skal derfor være en central kompetence i det nye fag.

De nye Forenklede Fælles Mål, Fællesfaglige Fokusområder og Fælles Afgangsprøve er skridt i den rigtige retning. Det vil dog være nødvendigt at justere Fælles Mål, så de dækker et samlet science-fag. Det skal stå klart, hvad der er fælles for fagene (arbejdsmetoder og visse tværgående begreber), og hvad der er særligt for den enkelte fagdisciplin.

Læreruddannelse og –kompetencer
Der vil være behov for at etablere et nyt linjefag og en omfattende efteruddannelsesaktivitet for lærerne. Det nye linjefag skal erstatte linjefagene i fysik/kemi, biologi og geografi i den eksisterende læreruddannelse.

ATV foreslår, at erfaringer fra ASTE-projektet inddrages med hensyn til faglig integration, forbedret rekrut­tering og samarbejde mellem professionshøjsko­ler og universiteter. Herved styrkes det faglige uddannelsesmiljø for de lærere, der på sigt skal have ansvaret for det nye fag, hvilket i sig selv vil styrke undervisningen i skolen.

Indtil der er uddannet tilstrækkeligt mange nye science-lærere, skal undervisningen i det nye Science-fag varetages af to eller tre lærere, som tilsammen repræsenterer alle fagligheder, og som planlægger undervisningen i fællesskab. Lærer­ne skal gennemgå den nødven­dige efteruddannelse, fordi det nye fag stiller nye krav til lærernes kompetencer, som igen er helt afgørende for fagets succes.

Læs ATV-indspillet til STEM-strategien her

Yderligere oplysninger
Chefkonsulent Erik Meineche Schmidt, AU. T: 23 38 23 76 E: ems@au.dk
Chefkonsulent Dorthe Brander Pedersen, ATV. T: 51 20 68 80, E: dbp@atv.dk